Życie to czas, w którym szukamy Boga.

Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas,
w którym Go posiadamy.

Św. Franciszek Salezy

 

 

 

Wszechmogący Boże !

Pomóż nam dostrzec, że pragnienie życia,

jakie nosimy w sobie, jest pytaniem o Ciebie

i że nigdy się ono nie wyczerpie.

Naucz nas dostrzegać oblicze ubogiego i sprawiedliwego,

którzy żyją wokół nas, nawet wtedy,
gdy świat ich nie zauważa lub potępia.

Uczyń niespokojnymi nasze serca,

aż dojdziemy do zajęcia miejsca przy opuszczonym,
ubogim oraz prześladowanym sprawiedliwym
.

Zostaw dobroci ślad

IDĄC PRZEZ ŻYCIE ZOSTAWIASZ ŚLAD. CZY DRUGI CZŁOWIEK IDĄC TWYM ŚLADEM DOJDZIE DO BOGA?

Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Mdr 2,23-24

* * * * *

 …Kiedyś wydawało się, że dla człowieka istniały jedynie dwie możliwe postawy: kochać niebo i ziemię. Ale oto otwiera się trzecia droga: można iść do nieba przez ziemię. T. de Chardin

 Wychodzimy od Boga, aby do Niego powrócić. To jedyny ruch, który ma swoje znaczenie i użyteczność. L. Bloy

Chcę żyć umierając, aby śmierć przynosiła mi życie, które nie umiera. św. Ojciec Pio

 Wiele osób boi się śmierci, ponieważ niedostatecznie cieszy się życiem. P. Ustinow

Aby zapewnić nam zbawienie, konieczne jest życie w takim stanie, w jakim chcielibyśmy umrzeć - w stanie, w którym trzeba umrzeć, aby być zbawionym. La Colombiere

Panie, Tyś nas wyzwolił od strachu przed śmiercią i Tyś nam życia doczesnego koniec uczynił życia wiecznego początkiem. Ty każesz ciału spocząć snem na chwilę i Ty je zbudzisz, kiedy w dniu ostatnim zabrzmi głos trąby. św. Grzegorz z Nyssy

Od Boga mają ludzie początek i do Boga wrócą. Skąd człowiek wyszedł, tam też i wróci. św. Grzegorz z Nyssy

Jest dobrze, dopóki się boisz; powinieneś się bać dnia, w którym nie będziesz się bał. św. Ojciec Pio

Jeśli Bóg jest życiem, to ten kto nie ogląda Boga, nie ma życia. św. Grzegorz z Nyssy

Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje. Gustaw Herling-Grudziński.

Ziemia jest tylko obrazem naszej prawdziwej ojczyzny – Nieba. św. Ojciec Pio

Śmierć jest początkiem nieśmiertelności. Maximilien Robespierre

Śmierć jest kluczem, który otwiera bramę do prawdziwego szczęścia. Wolfgang Amadeusz Mozart

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

 

 Etyka przed techniką,

Człowiek przed rzeczą,

Duch przed materią,

Miłość przed sprawiedliwością.

św. Jan Paweł II


Wielu ludzi czci dziś „nieświętą trójcę": mianowicie na pierwszym miejscu naukę, dziecko nauki – technikę – na drugim, a potem pochodzącą od obu – wysoką stopę życiową. Charles Derrick

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być, i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności. Dlatego trzeba tworzyć takie style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra, oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji. W tym kontekście nie mogę ograniczyć się tylko do przypomnienia obowiązku miłosierdzia, czyli obowiązku wspomagania z tego, co "zbywa", a czasem nawet z tego, co "potrzebne", by dać ubogiemu to, co dla niego jest niezbędne. Mam na myśli fakt, że również decyzja o takiej a nie innej inwestycji, w danej dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym i kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych warunków ekonomicznych i stabilności politycznej, absolutnie niezbędnych, decyzja o zainwestowaniu, czyli o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy, płynie również z postawy ludzkiej sympatii i zaufania do Opatrzności, w czym ujawniają się ludzkie przymioty tego, kto decyduje. Encyklika o sprawach społecznych Centesimus Annus (fragmenty) św. Jan Paweł II

W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony.

Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa.

Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego.

Przez wierność sumienia chrześcijanie łączą się z resztą ludzi w poszukiwaniu prawdy i rozwiązywaniu w prawdzie tylu problemów moralnych, które narzucają się tak w życiu jednostek, jak i we współżyciu społecznym.

Im bardziej więc bierze górę prawe sumienie, tym więcej osoby i grupy ludzkie unikają ślepej samowoli i starają się dostosowywać do obiektywnych norm moralności. Często jednak zdarza się, że sumienie błądzi na skutek niepokonalnej niewiedzy, ale nie traci przez to swojej godności.

Nie można jednak tego powiedzieć w wypadku, gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES

Człowiek jednak może zwracać się do dobra tylko w sposób wolny. Wolność tę wysoko sobie cenią nasi współcześni i żarliwie o nią zabiegają. I mają słuszność.

Często jednak sprzyjają jej w sposób fałszywy, jako swobodzie czynienia wszystkiego, co tylko się podoba, w tym także i zła.

Wolność prawdziwa zaś to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku.

Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej i błogosławionej doskonałości. Tak więc godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego.

Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalnia się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce.

Wolność ludzka, zraniona grzechem, jedynie z pomocą łaski Bożej może to nastawienie ku Bogu uczynić w pełni skutecznym.

A każdy będzie musiał zdać sprawę przed trybunałem Boga z własnego życia wedle tego, co czynił dobrze czy też źle. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES

Na świecie nadal istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsać sumieniami chrześcijan i przypominać im o pilnym obowiązku przeciwdziałania, zarówno indywidualnego, jak i społecznego. św. Jan Paweł II

...człowiek nadziei, chrześcijanin nie może być obojętny wobec swych braci i sióstr. Byłoby to całkowicie sprzeczne z postawą Jezusa. Chrześcijanin jest niestrudzonym budowniczym jedności, pokoju i solidarności, tych darów jakimi obdarzył nas sam Jezus. Będąc temu wiernymi współpracujemy w realizacji planu zbawienia Boga dla ludzkości. papież Benedykt XVI

 

Bądźcie zawsze zdolni traktować człowieka jako cel, aby wszyscy mogli żyć autentycznie po ludzku. papież Benedykt XVI

 

 

…Miłość i miłosierdzie sprawiają, iż ludzie spotykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim jest człowiek z właściwą mu godnością.  św. Jan Paweł II Encyklika Dives in Misericordia

W rzeczywistości jeśli tylko mamy Boga w sercu, jesteśmy w stanie uchwycić w obliczu drugiego brata w człowieczeństwie nie środek, lecz cel, nie rywala czy nieprzyjaciela, lecz drugiego siebie samego, aspekt nieskończonej tajemnicy istoty ludzkiej”.

Jest to swego rodzaju: ten, kto ma puste serce, odbiera jedynie obrazy płaskie, pozbawione treści. Im bardziej natomiast mieszka w nas Bóg, tym wrażliwsi jesteśmy na Jego obecność w tym, co nas otacza: we wszystkich stworzeniach, szczególnie w innych ludziach, chociaż czasami właśnie oblicze człowieka, naznaczone przez twarde życie i zło, może okazać się trudne do uszanowania i do przyjęcia jako objawienie Boga. Tym bardziej więc, aby rozpoznawać się i szanować takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy, czyli braćmi, musimy odwoływać się do oblicza wspólnego Ojca, który nas wszystkich miłuje, mimo naszych ograniczeń i naszych błędów" - istnieje ścisły związek między szacunkiem do człowieka a ochroną stworzenia.  papież Benedykt XVI

 

 ...Wiemy, że żaden ludzki system polityczny nie jest idealny, że żaden wybór gospodarczy nie jest neutralny. Ale zawsze muszą one służyć dobru wspólnemu.  Stajemy więc w obliczu uzasadnionego żądania, które dotyczy wszystkich krajów, aby było więcej godności, a szczególnie więcej humanizmu.

Człowiek chce, aby jego człowieczeństwo było szanowane i promowane. papież Benedykt XVI

Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi. św. Jan Paweł II

Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko otrzymuje i doświadcza Bożego miłosierdzia, ale jest też wezwany, by czynić miłosierdzie względem innych. Jego przesłanie miłosierdzia nadal dociera do nas poprzez gest Jego rąk wyciągniętych ku temu, który cierpi. św. Jan Paweł II

Bez ludzi uczonych świat by sobie doskonale poradził – bez ludzi dobrych każdy porządek zostałby obalony. G. Giusti

 Tylko wówczas Jestem, gdy jestem dobry. Oto jedyna miara mojego człowieczeństwa i istnienia. Roman Brandstaetter

Talenty i dobra materialne, które zostały włożone w nasze ręce mają nam pomóc w drodze do nieba. Im więcej posiadam, tym więcej powinienem uczynić dobrego, bo tylko to ma wartość w oczach Bożych, tylko to da szczęście mnie samemu i innym. bp Krzysztof Nitkiewicz

 

 Jeśli przez jednego człowieka nieco miłości i dobroci, nieco światła i ciepła na świecie zaistniało, to życie tego człowieka miało sens. O. Alfred Delp

Miłosierdzie, które okazujemy, nie może być jałmużną, dawaniem z tego, co nam zbywa, lecz naśladowaniem Chrystusa, który ofiarował samego siebie za zbawienie człowieka. bp Krzysztof Nitkiewicz

 

Miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji i rozwoju narodu. św. Jan Paweł II

 

 

 

Kościół w ubogich i cierpiących rozpoznaje

obraz swego ubogiego i cierpiącego Założyciela. Sobór Watykański II

 

 Kto potrafi uklęknąć przed Eucharystią, kto przyjmuje Ciało Pana

nie może na co dzień nie zwracać uwagi na sytuacje niegodne człowieka i potrafi osobiście pochylić się nad potrzebującym,

potrafi podzielić swój chleb z głodnym, wodę ze spragnionym,

przyodziać nagich, odwiedzać chorych i więźniów.

W każdej osobie będzie umiał rozpoznać samego Pana,

który nie zawahał się dać siebie samego dla nas

i dla naszego zbawienia. papież Benedykt XVI

 

 

 Dziś potrzeba nam Jezusa, Eucharystii, dwóch rąk,

aby służyć ubogim oraz serca, by ich miłować.

Jezus stał się chlebem życia, żeby dać tę siłę i to życie.

My czynimy tylko to, co Jezus uczyniłby na naszym miejscu.

Staramy się dzielić z innymi miłością Jezusa.

Często mamy ubogich wręcz we własnym domu i tego nie zauważamy.

Sądzimy, że być głodnym to znaczy potrzebować chleba.

Ale gorszym głodem jest właśnie głód miłości.

Coraz więcej jest wśród nas ludzi samotnych...

Musimy szukać ubogich najpierw w naszym własnym domu,

u naszych sąsiadów, na ulicy i w mieście, gdzie mieszkamy,

 a dopiero potem w całym świecie.

Chrystus posłał nas do swojego świata, żebyśmy byli Jego miłością i Jego współczuciem dla ubogich. św. Matka Teresa

 

 Miłość stanowi bowiem zasadniczą potrzebę ludzkiego serca,

stworzeni zostaliśmy z miłości i do miłości.

Każdy chce kochać i być kochanym.

Trzeba dostrzegać w bliźnim człowieka potrzebującego naszej pomocy.

Uczyć się takiego stylu życia, gdzie za zło odpłaca się dobrem - ... Kochając innych, nawet tych najbardziej grzesznych, odkrywamy w nich okruchy dobra, które czynią ich godnymi miłości.

Miłość jest wywyższeniem człowieka.

Przywdziewa go w szatę dziecka Bożego.

Prawdziwa miłość jest odblaskiem Miłości, jaką ma Bóg wobec nas,

ponieważ Bóg jest Miłością. Taka miłość ma moc wyprostować ludzi i podnieść ich z upadku. abp Zygmunt Zimowski

 

 Z chwilą, gdy uprzytomniłem sobie, że najlepszą drogą wiodącą do poznania Boga jest służenie innym, uznałem tę zasadę za religię mnie obowiązującą. Mahatma Gandhi

 

Jedynie w niebie poznamy, jaki dług mamy wobec ubogich, ponieważ z ich powodu mogliśmy mocniej kochać Boga. św. Matka Teresa

Jeśli czasem nasi biedni musieli umierać z głodu, to nie znaczy, że Bóg się o nich nie troszczył; znaczy to natomiast, że ty i ja niczego im nie daliśmy, nie staliśmy się narzędziami miłości w rękach Boga, by dawać im chleb i ubranie, znaczy też, że nie rozpoznaliśmy Chrystusa, kiedy ponownie przyszedł w nędznym przebraniu jako człowiek głodny i samotny, jako bezdomne dziecko, jako ktoś szukający schronienia. św. Matka Teresa

 

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. (Hbr 10, 24)

 

Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu śmierci. Nie tylko boleści i postępujący rozkład ciała dręczą człowieka, lecz także, i to jeszcze bardziej, lęk przed unicestwieniem na zawsze. Instynktem swego serca słusznie osądza sprawę, jeśli wzdryga się przed całkowitą zagładą i ostatecznym końcem swojej osoby i myśl o tym odrzuca. Zaród wieczności, który w sobie nosi jako niesprowadzalny do samej tylko materii, buntuje się przeciw śmierci.

Wszystkie wysiłki techniki, choć bardzo użyteczne, nie mogą uspokoić tego lęku; biologicznie bowiem przedłużenie życia nie zdoła zaspokoić pragnienia życia dalszego, pragnienia, które nieusuwalnie przebywa w sercu człowieka. Choć wobec śmierci wszelka wyobraźnia zawodzi, Kościół jednak pouczony Bożym Objawieniem stwierdza, że człowiek został stworzony przez Boga dla szczęśliwego celu poza granicą niedoli ziemskiej. Ponadto wiara chrześcijańska uczy, że śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby nie był zgrzeszył, zostanie przezwyciężona, gdy Wszechmogący i miłosierny Zbawca przywróci człowiekowi zbawienie z jego winy utracone. Bóg bowiem powołał i powołuje człowieka, aby przylgnął do Niego całą swą naturą w wiecznym uczestnictwie nieskazitelnego życia Bożego. To zwycięstwo odniósł Chrystus zmartwychwstały, uwalniając swą śmiercią człowieka od śmierci.

Zatem każdemu myślącemu człowiekowi wiara, przedstawiona w oparciu o solidne argumenty, daje odpowiedź na jego niepokój o przyszły los, a zarazem stwarza możność obcowania w Chrystusie z umiłowanymi braćmi zabranymi już przez śmierć, niosąc nadzieję, że osiągnęli oni prawdziwe życie w Bogu. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym GAUDIUM ET SPES

Kto ludziom chce pomagać, musi być wypełniony miłością. Phil Bosmans

 

Bliźni został nam dany, abyśmy mu okazali miłość, jaką żywimy wobec Boga. św. Katarzyna ze Sieny

Usługujcie sobie wzajemnie, jedni drugim bądźcie solą ziemi, w ten sposób przywrócicie innym ludziom utracony smak życia. Prosper Monier

 

 …Nie możemy zapominać o ubogich, mieszkających na tej samej ulicy, czy w naszym domu. Trzeba mieć stale serce otwarte i na tych, którzy oddaleni od nas nieraz o tysiące kilometrów, czekają na naszą pomoc. Jednakże wszystko zaczyna się od głębokiej przemiany mentalności – od nawrócenia serca. Bp Piotr Libera

 

 Kiedy jesteś przy stole, pomyśl najpierw o ubogim: ponieważ, kto karmi ubogiego, mój przyjacielu, karmi Boga. Średniowieczny epigraf

 

 Bogaty pomaga biednemu na tym świecie, biedny jednak pomaga bogatemu w świecie przyszłym. Powiedzenie żydowskie

 

 Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.  św. Proboszcz z Ars

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. Janusz Korczak

 

 

Miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale żyje czynem. bł. Bp. Józef Sebastian Pelczar

 

 

 ...Współpraca w dziedzinie społecznej lub kulturowej może pomóc ludziom lepiej siebie zrozumieć i pogodnie żyć razem. Dobrze jest też wiedzieć, że nie podejmujemy dialogu ze słabości, ale dlatego, że wierzymy w Boga, Stwórcę i Ojca każdego człowieka. Dialog jest dodatkowym sposobem miłowania Boga i bliźniego (por. Mt 22, 37), w miłości i prawdzie. Papież Benedykt XVI

Prawdziwym lekarstwem na rany ludzkości, zarówno materialne, jak głód i niesprawiedliwość, jak psychologiczne i moralne, wywołane przez fałszywy dobrobyt, jest reguła życia, oparta na miłości braterskiej, której źródłem jest miłość Boża. Dlatego trzeba porzucić życie w zuchwałości i przemocy, stosowane dla zdobycia coraz większej władzy, aby zapewnić sobie sukces za wszelką cenę. Również w odniesieniu do środowiska należy wyrzec się stylu agresywnego, który przeważał w ostatnich wiekach i przyjąć rozsądny „środek”. Przede wszystkim jednak w stosunkach międzyludzkich, międzyosobowych, społecznych właśnie zasada szacunku i niestosowania przemocy, to znaczy siła prawdy przeciw wszelkiej krzywdzie może zapewnić przyszłość godną człowieka. Papież Benedykt XVI

Żyjąc miłością, której chrześcijanin wzór odkrywa w Chrystusie i od Niego się uczy, staje się on dobry jak jego nauczyciel i Mistrz. Prowadzi to do tego, że staje się dyspozycyjny dla bliźnich zawsze i we wszystkich sytuacjach. Innymi słowy staje się wszystkim dla wszystkich. Nie ma dla niego osób godnych lub niegodnych miłości. Wydaje się wraz z Chrystusem za wszystkich. O. Dominik Wider

 Nigdy nie możemy zapominać, że im bardziej miłujemy Boga i trwamy na modlitwie, tym bardziej potrafimy prawdziwie kochać otaczające nas osoby, ponieważ będziemy zdolni do dostrzeżenia w każdej osobie oblicza Pana, który kocha bezgranicznie i nie czyniąc różnic. św. Katarzyna z Genui

 Skoro nie możemy widzieć Chrystusa, nie jesteśmy w stanie wyrazić naszej miłości do Niego; ale otaczających nas ludzi widzimy zawsze, możemy też robić dla nich to, co pragnęlibyśmy uczynić dla Chrystusa, gdybyśmy Go ujrzeli. św. Matka Teresa

Miłość rodzi się w sercu, wyraża się słowem, ale żyje czynem. Podobna jest do ogniska, które jeśli nie dołożymy do niego drzewa, gaśnie. Tak samo gaśnie miłość, jeśli nie jest zasilana dobrymi czynami. Uważaj za stracony ten dzień, w którym nie uczy­niłeś nic dobrego. Przede wszystkim więc spełniaj sumiennie obowiązki swego stanu czy urzędu, aby z powodu twego niedbalstwa nikt nie poniósł szkody.

A poza tym staraj się czynić tyle dobrego, ile w twoim położeniu uczynić możesz. bł. bp Józef Sebastian Pelczar

 

Bierzesz – masz pełne ręce i puste serce;

dajesz – masz puste ręce i pełne serce.

 

 

A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Tb 4,7

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Mt 25,40

Jeżeli dajesz ubogim, taki akt miłosierdzia jest sprawiedliwością... Ubogi jest równy tobie: i byłoby niesprawiedliwością, gdybyś jako przyjacielowi, mu nie pomógł, od kiedy Pan Bóg chce uczynić z tej ziemi wspólną, własność wszystkich, aby jej dobra były wszystkim rozdzielone. św. Ambroży

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. św. Jan Paweł II

„Garść ryżu”

„Stałem przy drodze żebrząc, gdy w tumanach kurzu zobaczyłem Twój zbliżający się królewski powóz. Obyś mnie tylko spostrzegł i zatrzymał się,  a hojność Twoja zmieni me nędzne życie. O dzięki Ci, Boże! Zatrzymujesz się i schodzisz ku mnie uśmiechnięty. Ale cóż to? Wyciągasz do mnie rękę ze słowami:

A ty, co mi dasz?

Głęboko rozczarowany grzebię w mojej żebraczej sakwie i podaję Ci ziarnko ryżu. Wieczorem, gdy wysypuję zawartość torby, znajduję jedno szczerozłote ziarnko. Zaczynam gorzko płakać. Dlaczego nie dałem ci pełnej garści ryżu?” (legenda indyjska) O. Bernard Bona

  W mentalności ludzkiej zakodowane jest powszechne przekonanie, że dzielić się chlebem, mieszkaniem, pieniędzmi, ziemią, sławą itp.  powinni tylko ci, którzy mają nadmiar, którym się „przelewa".

Przytoczona indyjska legenda dowodzi niezbicie, że szansę dzielenia posiada każdy; nawet biedniejszy powinien dzielić się z bogatszym. Józef Bajer SVD

Im wiecej dajesz, tym więcej cnót zdobywasz. Powiedzenie

Bardzo często pytają mnie, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie, a ja odpowiadam: Im więcej mamy, tym mniej dajemy; im mniej mamy, tym więcej możemy dać.  św. Matka Teresa

Jeżeli ktoś żyje w bogactwie i nie posługuje się nim do czynienia rzeczy dobrych i hojnych, nie nazywam go bogatym i szczęśliwym; uważam go po prostu za strażnika bogactwa. Eurypides

 Nie wierzę, aby post wystarczył sam w sobie. Twoje wyrzeczenia będą dla ciebie owocne, jeżeli będziesz hojny dla innych. św. Augustyn

 

 

Branie napełnia ręce, dawanie serce. Margarete Seemann

 

 

 Chrześcijanie w każdym miejscu i okolicznościach są wezwani do słuchania krzyku ubogich. papież Franciszek

 

 Kiedy wybieramy ubogich, możemy być pewni, że nie błądzimy.

Kiedy idziemy za jakąś ideologią, nigdy nie możemy wykluczyć, że przynajmniej częściowo jesteśmy w błędzie.

Kiedy wybieramy ubogich, jesteśmy podwójnie pewni, że uczyniliśmy dobry wybór. Wybraliśmy jak Jezus.

I wybraliśmy Jezusa. kard. Henri de Lubac

 

Wielu teraz macie Łazarzów, którzy leżą u waszych drzwi i potrzebują tego, co codziennie spada z waszych stołów, gdy jesteście nasyceni.

Codziennie znajdujemy Łazarza, jeśli go szukamy; co dzień widzimy Łazarza, choćbyśmy go nie szukali. św. Grzegorz Wielki

 Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju. Phil Bosmans

  

  Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych ubogich przez nasze ręce. św. Albert Chmielowski

 

 Bogatym jest ten, kto jest zdolny dawać.

 Skarb należy odkryć w sobie. Dając siebie, aby być. Anonim

 

 Jakież znaczenie może mieć dla trędowatych drobny datek, jeśli nie poda się im ręki. Raoul Follereau

 

 Trzeba umieć dawać nawet bez powodu, w przeciwnym bowiem razie traci się wprawę w dawaniu. Eliasz Canetti

Kto przyjął, niech mówi!

Kto dał, niech milczy! Przysłowie niemieckie

 Kto dobre uczynki czyni, oświeca mu Pan Bóg rozum, a kto okrutny na bliźniego i nie czyni miłosierdzia, zaślepieje w rozumie swoim. Piotr Skarga

Jeżeli zamkniesz dłoń, świat będzie zamknięty jak pięść. Jeżeli chcesz, żeby świat się otworzył na ciebie, otwórz najpierw swoją dłoń. Lama del Vasto

 Dialog z aniołem:

Idź, połam z potrzebującym chleb miłości, ponieważ dawanie jest życiem – powiedział anioł; lecz czy ja muszę dawać wciąż i wciąż, nigdy nie przestając?

O, nie – powiedział anioł – bądź uczciwy w stosunku do siebie i przestań dawać wtedy, gdy Bóg przestanie dawać tobie. Autor anonimowy

 

Możesz dziś być bogaty – dobrym słowem, serdecznym gestem, promiennym uśmiechem, szczerą myślą.

Z tego bogactwa udzielaj innym.Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza. Wiktor Hugo

 

Odrzuć strach, niepewność, nawet wtedy, gdy wyczerpały się twoje zapasy. Nie zamykaj swojego serca.

Z twojego ubóstwa możesz pomóc bardziej potrzebującym. Zbawienie człowieka, który zamknął swoje serce na jakąkolwiek ofiarność, pomoc drugiemu, stoi pod znakiem zapytania. Józef Bajer SVD

 

Obowiązek ofiary nie zmusza mnie do opuszczenia świata czy usunięcia się do lasu, lecz do gotowości poświęcenia się dla innych. Mahatma Gandhi

Może nie widzimy ludzi głodnych, którzy głodują gdzieś daleko nad Gangesem czy jeziorem afrykańskim – ale Bóg od nas wymaga, abyśmy ich sercem ujrzeli i ogarnęli. Kard. Stefan Wyszyński 

 Radosny dawca mało zważa na to, co daje. Jego wyłącznym celem i życzeniem jest sprawianie przyjemności i dodanie otuchy temu, kogo obdarowywuje. bł. Juliana z Norwich

Gdy dajemy potrzebującym to, co im niezbędne, dajemy im to co do nich, a nie do nas należy. Spłacamy raczej dług sprawiedliwości,  niż spłacamy dzieło miłosierdzia. św. Grzegorz

 To, co zbywa bogatym, powinno służyć jako konieczne ubogim; natomiast to, co konieczne ubogim, często służy jako zbytek bogatym. Domat

Gdy ludzie bogaci zaczną dzielić się swoim bogactwem z biednymi, także i oni będą szczęśliwi i uśmiechnięci. św. Matka Teresa

 Błogosławieni ci, którzy w niedostatku potrafią zachować swą ludzką godność, ale błogosławieni i ci, którzy nie dają się posiąść swoim dobrom, którzy nie pozwalają, by ich poczucie sprawiedliwości społecznej było przyćmione przywiązaniem do tego, co posiadają. Zaprawdę, błogosławieni ubodzy duchem!  św. Jan Paweł II

 

Tylko ubodzy dają spontanicznie, bogatych trzeba usilnie prosić. L. Bloy

Jeżeli nie masz nic do dania potrzebującym, daj im przynajmniej uśmiech, który otwiera i uspokaja duszę. św. Franciszek z Asyżu

Wielu ludzi twierdzi, że nie stać ich na dobroczynność, bo sami ledwo wiążą koniec z końcem. To prawda, ale przecież pomagać można nie tylko materialnie. Przecież możesz się uśmiechnąć, to nic nie kosztuje. Przecież nie musisz być egoistą obnoszącym swoje problemy. Przecież możesz trochę szczęścia dać twoim bliskim i znajomym.

Przecież możesz się na innych otworzyć. Możesz im podarować trochę uwagi, czasu i modlitwy. Waldemar Wesoły SVD

 

 

Naucz się doceniać, to co masz!

Żyj skromnie, abyś mógł otworzyć się na innych!

 

 

Błogosławieni ci, którzy w niedostatku potrafią zachować swą ludzką godność, ale błogosławieni i ci, którzy nie dają się posiąść swoim dobrom, którzy nie pozwalają, by ich poczucie sprawiedliwości społecznej było przyćmione przywiązaniem do tego, co posiadają. Zaprawdę, błogosławieni ubodzy duchem! św. Jan Paweł II

Również my, którzy żyjemy w epoce większych wygód i możliwości, wezwani jesteśmy, ażeby doceniać życie w powściągliwości, by zachować bardziej wolny umysł i serce oraz móc dzielić się dobrami z braćmi. Papież Benedykt XVI

Odrzuć strach, niepewność, nawet wtedy, gdy wyczerpały się twoje zapasy. Nie zamykaj swojego serca.

Z twojego ubóstwa możesz pomóc bardziej potrzebującym. Zbawienie człowieka, który zamknął swoje serce na jakąkolwiek ofiarność, pomoc drugiemu, stoi pod znakiem zapytania. Józef Bajer SVD

W dzieleniu się wszystkim, co posiadasz, odnajdziesz wolność. Broń się przed nadmierną konsumpcją.

Mnożenie zakupów wciąga nas w swoje tryby. Gromadzenie zapasów dla ciebie i twoich dzieci jest zaczątkiem niesprawiedliwości. br. Roger

Aby nasze życie było skromne trzeba najpierw dążyć do prostoty ducha. Luigi Accattoli

 

 Szczęśliwi są ci, którzy mają bogactwa i rozumieją, że od Pana je otrzymali. Klemens Aleksandryjski

 

Zobacz, usłysz, pomóż!

Bądź dla innych!

Służ z radością!

 

 

Nie chodzi o danie biednemu cząstki z tego, co nam zbywa, ale o zrobienie mu miejsca w naszym życiu. Raoul Follereau

Największą niesprawiedliwością w stosunku do ludzi biednych jest brak szacunku i odrzucenie. św. Matka Teresa

Masz nie czekać, aby proszono, ale samemu szukać, kto jest godny, aby mu czynić dobrze. Przyjacielem zaś twoim nie stanie się człowiek, który raz jeden dar dostał od ciebie, ale tylko taki, którego we wszystkim pokrzepiałeś długo z nim przebywając. Klemens Aleksandryjski

Nie potrzeba procesu sądowego w stosunku do tego, kto cię prosi o jałmużnę. Twoja dobra intencja „wyprostuje” wszystko przed Bogiem, nawet jeśli proszący nie zasługuje na to. św. Ojciec Pio

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie